Ta med ansatte til Norge

Hvis virksomheten tar med egne ansatte for å utføre oppdraget, regnes de ansatte som utsendte arbeidstakere. En egen forskrift regulerer forholdene for disse. Reglene skal sikre arbeidstakerne visse minimumsrettigheter for arbeid over landegrensene, blant annet gjelder reglene om arbeidstid og minstelønn i enkelte bransjer.

Les mer om utsendte arbeidstakere.

Trygdeordninger for utsendte arbeidstakere

Utsendte arbeidstakere fra land Norge har trygdeavtale med, skal ikke betale trygdeavgift til Norge. De opprettholder tilknytningen til trygdeordningen i det landet de er sendt ut fra.

De har dermed ikke rett på for eksempel norsk pensjon, men fortsetter pensjonsopptjeningen i opprinnelige arbeidslandet.

Du må selv ta kontakt med myndighetene i ditt arbeidsland for å høre om det finns en trygdeavtale, og om arbeidstakeren fyller vilkårene for å beholde trygdedekningen i det landet den sendes ut fra. Dette må dokumenteres til NAV internasjonalt i Norge. Da unngår arbeidstakeren å få et avbrudd i trygdeopptjeningen i det opprinnelige arbeidslandet.

Ansette eller leie inn arbeidstakere i Norge

Hvis virksomheten ansetter eller leier inn arbeidstakere i Norge for å utføre oppdraget gjelder norsk regelverk fullt og helt.

Innmelding i AA-registeret

Aa-registeret er et register over arbeidsforhold i Norge og benyttes blant annet av NAV og Skatteetaten. Alle arbeidstakere i Norge skal registreres i AA-registeret.

Dersom du har rapporteringsplikt til til Sentralskattekontoret for utenlandssaker trenger du ikke å registrere arbeidstakere i AA registeret.