Skatteetaten

Skatteetaten har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen. Direktoratet legger til rette for lovlig innvandring, behandler søknader om oppholdstillatelse og arbeider med å forhindre ulovlig innvandring.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet kontrollerer at bedrifter i Norge følger arbeidsmiljøregelverket. Du kan ta kontakt med Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon + 47 73 19 97 00, hvis du har spørsmål om arbeidsmiljøet ditt.

Politiet

Politi- og lensmannsetaten har ansvaret for å forebygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for innbyggerne i Norge.

Hvis du skal jobbe i Norge, må du kontakte politiet for å registrere deg eller søke om oppholdstillatelse.