Overnatting, servering, catering

Alle som utfører arbeid i en overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet og lignende på land, skal ha minstelønn

Bransjekrav i Norge

For å kunne yte tjenesten din i Norge må du sjekke om det finnes spesielle restriksjoner eller tillatelser du må forholde deg til når du driver virksomheten.

I tillegg vil det for ulike bransjer være andre spesielle krav som gjelder.

Elektrofag

Arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. skal ha minstelønn.

Fiskeindustribedrifter

Fagarbeidere og produksjonsarbeidere med dertil hørende arbeidsoperasjoner, lagerarbeidere, transport, vakthold, rengjøring og kantine, håndverkere, reparatører, arbeidsledere, kontrollører, instruktører og kjølemaskinister/kuldemaskinister, jf. § 2 i forskriften, skal ha minstelønn.

Godstransport på vei

Arbeidstakere som utfører godstransport på vei (med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn) skal ha minstelønn.

Jordbruks- og gartnernæringen

De ansatte i jordbruks- og gartnerinæringen har krav på minstelønn.

Det er egne regler for utenlandsk arbeidskraft i landbruket.

Persontransport med turbil

Arbeidstakere i bedrifter som utfører persontransport med turvogn eller buss skal ha minstelønn.